menu

Náš software.

Úspěšně jsme implementovali Archibus, informační systém pro Facility Management a správu infrastruktury, který slouží nejen jako interní systém pro podnikovou komunikaci, ale jako nástroj pro komunikaci s našimi klienty. Použití systému Archibus jakožto CAFM systému (Computer Aided Facility Management) vede k efektivnímu řízení podpůrných procesů facility managementu, který umožňuje individuální nastavení programového řízení průběhu procesů pro objednatele díky technologii řízení pracovních toků, které jsou definovány do tzv. workflow, které spravují naši systémoví pracovníci tak, aby byl systém upraven na míru klientovi. Sledování dodržování SLA, kontroly plnění a s tím spojené analýzy jsou samozřejmostí systému.
Archibus je používán přes internetový prohlížeč v počítači a jako uživatelsky jednoduchá mobilní aplikace.
Níže uvádíme několik základních reportů a funkcí Archibus.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

• Archibus umožňuje automatické vytváření přehledů pravidelných činností dle SLA a reakčních časů požadovaných klientem. Tyto pravidelné činnosti jsou automaticky předávány pracovníkům FM v jejich mobilních aplikacích a klient má dokonalý přehled o plánovaných a již provedených pravidelných činnostech.

HELPDESK

• Helpdesk je požadavkový systém pro automatizaci procesů. Helpdesk umožňuje jednoduché zadávání nových požadavků od klientů a FM pracovníků. Moduly Helpdesku slouží ke komunikaci s klientem při zpracování požadavků, návrhů řešení, schvalování cenových nabídek, informování o provádění činností, vyhodnocování požadavků a pro uchovávání záznamů, tedy jejich sledování v průběhu času a plnění požadovaných služeb.

DISPEČINK

• Dispečink pracuje s kalendářem prací, kde se jednoduchým a intuitivním způsobem předává informace o plánovaných a provedených činnostech. Dispečink pracuje v návaznosti na identifikátory (QR kódy) spojené se sledováním GPS souřadnic pracovníků FM pomocí mobilních aplikací.
• Systém umožňuje:
◦ Okamžitou informaci pro pracovníka FM o harmonogramu činností po načtení QR kódu
◦ Doložení provedení prací pomocí fotografií z místa plnění
◦ Vyhodnocení efektivity prováděných služeb – pohyb po pracovním úseku

EVIDENCE SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Jednoduché rozhranní pro řešení skladového hospodářství a předávání informací o aktuálním stavu

DALŠÍ MODULY

Strategické finanční analýzy

Analýza veškerých finančních parametrů napříč portfoliem.

Předpovědi vývoje portfolia

Umožňuje predikovat vývoj nemovitostního portfolia.

Správa portfolia

Nástroj pro správu a analýzu nemovitého portfolia.

Správa nájmů

Evidence nájemních smluv.

Rozúčtování a fakturace

Rozúčtování nákladů a tvorba fakturace.

Tvorba rozpočtů

Tvorba a schvalování rozpočtů na investiční akce.

Projektové řízení

Řízení projektů ve všech jejich podstatných fázích včetně procurementu a Ganttovo grafu.

Strategické plánování

Plánování obsazenosti ploch.

Zaměstnanci a obsazenost

Umístění zaměstnanců na pracovní místa, evidence dat o zaměstnancích, plány obsazenosti.

Rozúčtování ploch

Interní rozúčtování ploch dle jednotlivých odborů a úseků.

Energetický management

Analýza energetických spotřeb, podružná měření, analýza vyúčtování.

Odpadové hospodářství

Sledování produkce odpadů, automatizované roční hlášení.

Havarijní plány

Správa havarijních plánů (co se má stát, když…).

Správa dodržování předpisů a legislativy

Compliance management - ne jen preventivní údržba má své zákonné povinnosti.

Zdraví a bezpečnost

Komplexní nástroj pro evidenci nutných školení, pracovních pomůcek a pracovních úrazů.

3D Navigátor

Webový prohlížeč 3D BIM modelu.

Výkonnostní metriky, KPI

Systém pro sledování KPI a zobrazení trendů a výstrah přímo na úvodní obrazovce strategické finanční analýzy.

HELPDESK PŘIHLAŠOVÁNÍ A HLAVNÍ MENU

 • Přihlašování do Archibus.
 • Tlačítko Hlavní menu Archibus (návrat do hlavního menu).
 • Základní sekce Helpdesku.
 • Doprovodné reporty Helpdesku.

HELPDESK VYTVÁŘENÍ NOVÉHO POŽADAVKU

 • ID kód požadavku – zobrazí se po zadání požadavku přes tlačítko Zadat
 • Automatické informace o žadateli dle přihlášení do systému Archibus
 • Zde žadatel (zástupce SŽDC) zvolí místo plnění požadavku
 • Zde žadatel zvolí kategorii a podkategorii požadavku (vyplývá ze ZD)
 • Zde žadatel zapíše případnou specifikaci požadované činnosti
 • Zde žadatel může vložit fotografii či jiný dokument vázaný na požadavek
 • V tomto místě dochází ke změně Workflow v rámciinformací ze ZD v návaznosti na kategorii, podkategorii požadavku a určené místo plnění – vše je zautomatizováno

KONZOLE SPRÁVY BUDOV

 • Zde může také žadatel vytvořit nový požadavek
 • Zadané požadavky, které jsou předány BTN Czech a. s. k řešení
 • Probíhající plnění požadavků
 • Dokončené požadavky, čekají na ověření a hodnocení od zadavatele
 • Detail s informacemi o požadavku
 • Detailní informace o požadavku – historie, podklady, ad.

ZOBRAZIT MOJE POŽADAVKY

 • Zde zvolte Moje požadavky
 • Detailní informace o požadavku – historie, podklady, ad.
 • Funkce Kopírovat požadavek pro použití stejného zadání pro nový požadavek
 • Filtrování reportu dle budov, stavu, kategorií ad.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ

 • Zde zvolte Hodnocení plnění požadavků
 • Detailní pohled na zadané hodnocení
 • Detail požadavku – historie, podklady ad.
 • Informace o hodnocení plnění požadavků

ANALÝZA PRÁCE ÚKLIDOVÝCH PRACOVNÍKŮ

 • Zde zvolte Analýza práce úklidových pracovníků
 • Souhrnný report sledující dodržení SLA a reakčních časů u dokončených požadavků
 • Jednoduché filtrování

MOBILNÍ APLIKACE

Stažení mobilní aplikace. Informace o zadaných požadavcích a sledování stavu. Informace o zahájení a dokončení práce úklidového pracovníka.